Quy Chế - Quy Định

Quyết định v/v công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế tạm thời về tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Quy chế tạm thời về tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy khóa 43 năm 2018 (niên khóa 2018-2022) của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy khóa 43 năm 2018 (niên khóa 2018-2022) của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo bổ sung v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo bổ sung v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quyết định v/v ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Quyết định v/v ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Danh mục hình thức thi các học phần học kỳ II năm học 2017-2018
Danh mục hình thức thi các học phần học kỳ II năm học 2017-2018
 
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra đại học dành cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra đại học dành cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế và chương trình đào tạo
Quy chế và chương trình đào tạo
 
Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo liên thông
Quyết định V/v ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo liên thông
 
Quyết định V/v ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai hệ chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai hệ chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật Kinh tế
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật Kinh tế
 
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật Thương mại quốc tế
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật Thương mại quốc tế