Quy Chế - Quy Định

Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy ban hành năm 2021
Bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy ban hành năm 2021
 
Quy chế đào tạo trình độ đại học năm 2022
Quy chế đào tạo trình độ đại học năm 2022
 
Quyết định v/v ban hành "Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế" của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành "Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật kinh tế" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chương trình giảng dạy của các Ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2021-2022
Chương trình giảng dạy của các Ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2021-2022
 
Quyết định v/v ban hành Quy định về thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Quy định về thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v ban hành Quy định về thực tập chuyên môn đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Quy định về thực tập chuyên môn đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v ban hành Quy định về đào tạo để liên thông cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng đại học
Quyết định v/v ban hành Quy định về đào tạo để liên thông cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng đại học
 
Quyết định v/v ban hành Quy định về đào tạo cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Quy định về đào tạo cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v ban hành Quy chế về việc tiếp nhận và quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Quy chế về việc tiếp nhận và quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v ban hành Quy định về liên kết đào tạo, tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học
Quyết định v/v ban hành Quy định về liên kết đào tạo, tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học
 
Quyết định v/v ban hành Quy chế về tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Quyết định v/v ban hành Quy chế về tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
 
Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế tạm thời về tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Quy chế tạm thời về tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy khóa 43 năm 2018 (niên khóa 2018-2022) của Trường Đại học Luật Hà Nội
Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy khóa 43 năm 2018 (niên khóa 2018-2022) của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo bổ sung v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo bổ sung v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v học Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy