Lịch Thi

Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính (Thực hiện từ ngày 06/3/2023)
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính (Thực hiện từ ngày 06/3/2023)
 
Lịch thi bổ sung Khóa 44, hình thức đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
Lịch thi bổ sung Khóa 44, hình thức đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
 
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở Hà Nội
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở Hà Nội
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đại học chính quy tại trụ sở chính
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đại học chính quy tại trụ sở chính
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
 
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2017-2018
http://sinhvien.hlu.edu.vn/SubNews/Details/17557
 
Lịch thi học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
Lịch thi học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Lịch thi Khóa 42 học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi Khóa 42 học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi lịch thi môn Luật bình đẳng giới lớp K15CCQ hệ Văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Luật bình đẳng giới lớp K15CCQ hệ Văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 42
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 42
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo lịch thi bổ sung lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018 các môn Anh văn HP1 và Anh văn HP2
Theo đề nghị của Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo bổ sung lịch thi lần 2 các môn Anh văn HP1 và Anh văn HP2 như sau:
 
Thông báo thay đổi lịch thi lần 2 môn Công pháp quốc tế Khóa 40 học kỳ I năm học 2017-2018 đối với các lớp N03 và N07
Thông báo thay đổi lịch thi lần 2 môn Công pháp quốc tế Khóa 40 học kỳ I năm học 2017-2018 đối với các lớp N03 và N07
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 42
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2017-2018 Khóa 42