Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên K42 học tại Học viện Tư pháp
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên K42 học tại Học viện Tư pháp
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến 18/03/2018)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến 18/03/2018)
 
Thông báo thay đổi hội trường học, lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên K42 học tại Học viện Tư pháp
Thông báo thay đổi hội trường học, lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên K42 học tại Học viện Tư pháp
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 42
Thông báo v/v đăng ký học Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 42
 
Thông báo v/v đăng ý chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy ( đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến ngày 18/03/2018)
Thông báo v/v đăng ý chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy ( đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến ngày 18/03/2018)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Lịch học ngoại khóa đối với sinh vên Ngành Luật Chất lượng cao va Ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 39
Lịch học ngoại khóa đối với sinh vên Ngành Luật Chất lượng cao va Ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 39
 
Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2018 đối với sinh viên, học viên các khóa, các hệ đào tạo
Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2018 đối với sinh viên, học viên các khóa, các hệ đào tạo
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên nhệ đại học chính quy