Lịch thi

Lịch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Lịch thi bổ sung đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật Kinh tế
Lịch thi bổ sung đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật Kinh tế
 
Lịch thi học kỳ II 2019-2020 dành cho sinh viên Khóa 44
Lịch thi học kỳ II 2019-2020 dành cho sinh viên Khóa 44
 
Lịch thi bổ sung dành cho sinh viên hoãn thi học kỳ I 2019 2020
Lịch thi bổ sung dành cho sinh viên hoãn thi học kỳ I 2019 2020
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 41 ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 42 ngành Luật chất lượng cao
Lịch thi bổ sung học kỳ II 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 41 ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 42 ngành Luật chất lượng cao
 
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hoãn thi
Lịch thi bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hoãn thi
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44
Thông báo v/v thay đổi lịch thi Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44
 
Lịch thi học kì I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hoãn thi
Lịch thi học kì I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hoãn thi
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 tại cơ sở chính
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 tại cơ sở chính
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 41 hệ đại học chính quy
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 41 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Lịch thi Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020
 
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ I năm học 2019-2020
 
Thông báo thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Lịch thi bổ sung Khóa 40 học kỳ I nam học 2019-2020
Lịch thi bổ sung Khóa 40 học kỳ I nam học 2019-2020
 
Thông báo thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020