Lịch thi

Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I 2022 2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại hình thức đào tạo chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I 2022 2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch thi Khóa 47 học kỳ I 2022 2023
Thông báo thay đổi lịch thi Khóa 47 học kỳ I 2022 2023
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2022 2023 (Cập nhật mới)
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2022 2023
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính (Thực hiện từ ngày 06/3/2023)
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với Khóa 47 hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính (Thực hiện từ ngày 06/3/2023)
 
Lịch thi bổ sung Khóa 44, hình thức đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
Lịch thi bổ sung Khóa 44, hình thức đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
 
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở Hà Nội
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở Hà Nội
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đại học chính quy tại trụ sở chính
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đại học chính quy tại trụ sở chính
 
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Lý luận nhà nước và pháp luật đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Lý luận nhà nước và pháp luật đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Anh văn Học phần 2 đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Anh văn Học phần 2 đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Tiếng anh pháp lý 2 đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học lỳ II năm học 2021-2022 môn Tiếng anh pháp lý 2 đối với sinh viên Khóa 45 hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi, thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
Lịch thi năm học 2021-2022 đối với sinh viên hoãn thi và thi lại theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy theo hình thức tiểu luận trực tuyến (Thực hiện từ ngày 22 tháng 8 năm 2022)
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy theo hình thức tiểu luận trực tuyến (Thực hiện từ ngày 22 tháng 8 năm 2022)
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 46 và văn bằng hai Khóa 20 hình thức đào tạo chính quy đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
Lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 46 và văn bằng hai Khóa 20 hình thức đào tạo chính quy đối với sinh viên hoãn thi và thi lại
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 đối với Khóa 46 và Khóa 20 văn bằng 2 và môn Lý luận nhà nước và pháp luật (bổ sung) hình thức đào tạo đại học chính quy tại trụ sở đại học Luật Hà Nội
Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 đối với Khóa 46 và Khóa 20 văn bằng 2 và môn Lý luận nhà nước và pháp luật (bổ sung) hình thức đào tạo đại học chính quy tại trụ sở đại học Luật Hà Nội