Lịch Thi

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật K38
 
Thông báo về việc hoãn thi của sinh viên các khóa do trùng lịch thi
Thông báo về việc hoãn thi của sinh viên các khóa do trùng lịch thi