Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu các lớp vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022
Thời khóa biểu các lớp vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022
 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 22 hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm học 2022-2023 Mở tại: Trường Đại học Luật Hà Nội
Thời khóa biểu các lớp Khóa 22 hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm học 2022-2023 Mở tại: Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch giảng dạy các tổ bộ môn năm học 2022-2023
Kế hoạch giảng dạy các tổ bộ môn năm học 2022-2023
 
Thời khóa biểu năm học 2021-2022 trình độ đại học hình thực vừa làm vừa học
Thời khóa biểu năm học 2021-2022 trình độ đại học hình thực vừa làm vừa học
 
Thời khóa biểu khóa 45 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk học kỳ II năm học 2020 - 2021
Thời khóa biểu khóa 45 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk học kỳ II năm học 2020 - 2021
 
Thời khóa biểu khóa 45 hệ liên kết đào tạo học kỳ II năm học 2020 - 2021
Thời khóa biểu khóa 45 hệ liên kết đào tạo học kỳ II năm học 2020 - 2021
 
Thời khóa biểu năm học 2020-2021 các lớp hệ Vừa làm vừa học
Thời khóa biểu năm học 2020-2021 các lớp hệ Vừa làm vừa học
 
Thời khóa biểu Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thời khóa biểu Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Danh mục các học phần, môn học tổ chức giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019
Danh mục các học phần, môn học tổ chức giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học lỳ phụ năm học 2017-2018
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học lỳ phụ năm học 2017-2018
 
Thông báo đăng ký học đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo đăng ký học đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh song bằng K41 hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh song bằng K41 hệ Đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Kỹ năng đàm phán ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 40 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Kỹ năng đàm phán ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 40 học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp K15D,E,F,G,H,I hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp K15D,E,F,G,H,I hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 ngành Luật chất lượng cao
 
Thời Khóa Biểu Năm Học 2014 - 2015 Khóa 39
Thời Khóa Biểu Năm Học 2014 - 2015 Khóa 39