Đại học chính quy

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 44 hệ chính quy (Niên khóa 2019-2023)
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 44 hệ chính quy (Niên khóa 2019-2023)
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 03 năm 2023)
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 03 năm 2023)
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi ngày 12/3/2023
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi ngày 12/3/2023
 
Danh sách sinh viên Khóa 44 được công nhận đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
Danh sách sinh viên Khóa 44 được công nhận đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
 
Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên K44,45,46 theo hình thức trực tuyến
Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên K44,45,46 theo hình thức trực tuyến
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi ngày 12/03/2023
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi ngày 12/03/2023
 
Thông báo v/v hủy lớp học học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v hủy lớp học học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 44 được công nhận đạt Chuẩn đầu ra tiếng Anh
Danh sách sinh viên Khóa 44 được công nhận đạt Chuẩn đầu ra tiếng Anh
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 47 học kỳ I năm học 2022-2023
Lịch thi môn Tin học Khóa 47 học kỳ I năm học 2022-2023
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 44 hình thức đào tạo chính quy (Đợt 1 năm 2023)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 44 hình thức đào tạo chính quy (Đợt 1 năm 2023)
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch học đối với sinh viên Khóa 47 ngành Luật Chất lượng cao
Thông báo v/v thay đổi lịch học đối với sinh viên Khóa 47 ngành Luật Chất lượng cao
 
Thông báo v/v hủy các lớp ôn tập chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v hủy các lớp ôn tập chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên được công nhận Chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Danh sách sinh viên được công nhận Chuẩn đầu ra ngoại ngữ
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (Đợt thực tập từ ngày 27/2/2023 đến ngày 07/5/2023)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (Đợt thực tập từ ngày 27/2/2023 đến ngày 07/5/2023)
 
Kế hoạch Đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023
Kế hoạch Đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023
 
Danh sách sinh viên Khóa 47 đề nghị được quy đổi điểm học phần tiếng anh (Chứng chỉ IELTS)
Danh sách sinh viên Khóa 47 đề nghị được quy đổi điểm học phần tiếng anh (Chứng chỉ IELTS)