Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 39 hệ Đaị học chính quy
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 39 hệ Đaị học chính quy
 
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2018 đợt 1 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2018 đợt 1 (Khóa 17, niên khóa 2018-2021)
 
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy khóa 2
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy khóa 2
 
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ văn bằng 2 chính quy
Thông báo xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2017-2018
Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo triển khai kế hoạch học kỳ phụ năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các lớp K15G,H,I hệ văn bằng thứ 2 đại học chính quy
Phòng Đào tạo thông báo thay đổi hội trường học ngày 27/1/2018 như sau:
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên lớp liên thông Khóa 1 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên lớp liên thông Khóa 1 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 ngành Ngôn ngữ Anh
Thông báo thay đổi lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 ngành Ngôn ngữ Anh
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 42
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 42
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên K42 học tại Học viện Tư pháp
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên K42 học tại Học viện Tư pháp
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến 18/03/2018)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 22/01/2018 đến 18/03/2018)
 
Thông báo thay đổi hội trường học, lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên K42 học tại Học viện Tư pháp
Thông báo thay đổi hội trường học, lịch học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên K42 học tại Học viện Tư pháp