Thông báo

Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên lớp K18A hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên lớp K18A hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo Thu hồi tài liệu đối với sinh viên K41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3
Thông báo Thu hồi tài liệu đối với sinh viên K41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3
 
Thông báo V/v trả hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên Khóa 41
Thông báo V/v trả hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên Khóa 41
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, thi học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, thi học kỳ II năm học 2019-2020
 
Danh sách sinh viên nộp lệ phí thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/06/2020
Danh sách sinh viên nộp lệ phí thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/06/2020
 
Trung tâm Thông tin Thư viện Thông báo V/v thu hồi tài liệu
Trung tâm Thông tin Thư viện Thông báo V/v thu hồi tài liệu
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II 2019 2020 đối với sinh viên Khóa 44
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II 2019 2020 đối với sinh viên Khóa 44
 
Thông báo thay đổi hội trường học và thi học kỳ II 2019-2020
Thông báo thay đổi hội trường học và thi học kỳ II 2019-2020
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ 11/05/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ 11/05/2020
 
Thông báo v/v triển khai giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất từ ngày 04/5/2020
Thông báo v/v triển khai giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất từ ngày 04/5/2020
 
Thông báo lịch hệ thống các học phần, môn học giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo lịch hệ thống các học phần, môn học giảng dạy trực tuyến học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2020
 
Thông báo về việc học trực tuyến đối với sinh viên, học viên
Thông báo về việc học trực tuyến đối với sinh viên, học viên
 
Công tác phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin thư viện mùa dịch COVID-19
Công tác phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin thư viện mùa dịch COVID-19
 
Thông báo V/v phát giáo trình đối với sinh viên lớp Chất lượng cao
Thông báo V/v phát giáo trình đối với sinh viên lớp Chất lượng cao
 
Thông báo lịch giảng dạy và học online đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo lịch giảng dạy và học online đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 13/4/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 13/4/2020