Thông báo

Thông báo v/v thay đổi hội trường thi đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường thi đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt 1)
Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Khóa 17 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt 1)
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 21/5 đến 26/4/2018)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt thực tập từ ngày 21/5 đến 26/4/2018)
 
Thông báo tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng
Thông báo tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường, học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 tại Học viện tư pháp
Thông báo v/v thay đổi hội trường, học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 tại Học viện tư pháp
 
Thông báo v/v cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy được xét tốt nghiệp trong tháng 3 và tháng 4 năm 2018
cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy được xét tốt nghiệp trong tháng 3 và tháng 4 năm 2018
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy khóa 17 đợt 1 năm 2017
Lịch ôn tập thi tuyển sinh hệ văn bằng hai chính quy khóa 17 đợt 1 năm 2017
 
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 đối với sinh vên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 đối với sinh vên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh hệ VB2 chính quy khóa 17 đợt 1, niên khóa 2018-2021
Thông báo v/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh hệ VB2 chính quy khóa 17 đợt 1, niên khóa 2018-2021
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ( đợt từ 21/5/2018 đến 23/6/2018)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ( đợt từ 21/5/2018 đến 23/6/2018)
 
Thông báo v.v thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp VB2 K15G. H. I hệ đại học chính quy
Thông báo v.v thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp VB2 K15G. H. I hệ đại học chính quy
 
Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng Khóa 14 hệ văn bằng 2 chính quy (niên khóa 2015-2018)
Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng Khóa 14 hệ văn bằng 2 chính quy (niên khóa 2015-2018)
 
Danh sách sinh viên K37, K39 được xét tốt nghiệp đợt 04/2018
Danh sách sinh viên K37, K39 được xét tốt nghiệp đợt 04/2018
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên toàn trường
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên toàn trường
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 tại Học viện tư pháp đối với sinh viên khóa 42
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 tại Học viện tư pháp đối với sinh viên khóa 42
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa 38(đợt 5), Khóa K12VB2CQ(đợt 6),Khóa K13VB2CQ(đợt 5), Khoá K14VB2CQ(đợt 1) - Đợt xét 4/2018
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa 38(đợt 5), Khóa K12VB2CQ(đợt 6),Khóa K13VB2CQ(đợt 5), Khoá K14VB2CQ(đợt 1) - Đợt xét 4/2018
 
Danh sách sinh viên Khóa 37 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 8 - 04/2018
Danh sách sinh viên Khóa 37 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 8 - 04/2018
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 - 04/2018
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 - 04/2018