Quy Chế - Quy Định

Quy chế và chương trình đào tạo
Quy chế và chương trình đào tạo
 
Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo liên thông
Quyết định V/v ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo liên thông
 
Quyết định V/v ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai hệ chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai hệ chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật Kinh tế
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật Kinh tế
 
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật Thương mại quốc tế
Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Luật Thương mại quốc tế