Thông báo

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp các khóa chính quy tháng 7/2021
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp các khóa chính quy tháng 7/2021
 
Thông báo mới v/v kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 đối với các khóa, hình thức đào tạo đại học
Thông báo mới v/v kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 đối với các khóa, hình thức đào tạo đại học
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4
 
Quyết định v/v ban hành Chương trình đào tạo môn học giáo dục quốc phòng-an ninh của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Chương trình đào tạo môn học giáo dục quốc phòng-an ninh của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Góp ý Dự thảo Quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Góp ý Dự thảo Quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v cấp bằng, phụ lục văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy và văn bằng hai tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v cấp bằng, phụ lục văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy và văn bằng hai tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Hướng dẫn sinh viên nộp bài thi qua hệ thống MS Teams
Hướng dẫn sinh viên nộp bài thi qua hệ thống MS Teams
 
Quyết định v/v duyệt các học phần thi viết tiểu luận và thực hành theo hình thức trực tuyến đối với các học phần giảng dạy tại kỳ II năm học 2020-2021
Quyết định v/v duyệt các học phần thi viết tiểu luận và thực hành theo hình thức trực tuyến đối với các học phần giảng dạy tại kỳ II năm học 2020-2021
 
Quyết định V/v ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến trình độ đào tạo đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến trình độ đào tạo đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định v/v duyệt các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2020-2021
Quyết định v/v duyệt các học phần thi viết tiểu luận và vấn đáp theo hình thức trực tuyến đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2020-2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và thi đối với sinh viên các hình thức đào tạo đại học của Trường
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và thi đối với sinh viên các hình thức đào tạo đại học của Trường
 
Thông báo V/v gắn ảnh CMND/CCCD trên ứng dụng VssID của sinh viên
Thông báo V/v gắn ảnh CMND/CCCD trên ứng dụng VssID của sinh viên
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Trường
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo của Trường
 
Thông báo v/v sao bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 04/2021
Thông báo v/v sao bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 04/2021
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 với sinh viên hệ Đại học chính quy
Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 với sinh viên hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ 24/5/2021 đến 06/6/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ 24/5/2021 đến 06/6/2021
 
Thông báo v/.v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021
Thông báo v/.v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021
 
Thông báo v/v thay đổi thội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi thội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy