Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt thực tập từ ngày 28/02 đến 3/04/2022 và đợt thực tập từ ngày 28/02 đến ngày 8/05/2022)

Đăng vào 18/01/2022 17:21