Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký học học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 15/11/2020
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 15/11/2020
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 15/11/2020
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 15/11/2020
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 15/11/2020
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 15/11/2020
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ tại học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ tại học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v hủy học phần, môn học tại học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45
Thông báo v/v hủy học phần, môn học tại học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45
 
Quyết định Ban hành "Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Luật Hà Nội"
Quyết định Ban hành "Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Luật Hà Nội"
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học đối học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45 hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học đối học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45 hệ chính quy
 
Thông báo thay đổi thời gian thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 11/2020
Thông báo thay đổi thời gian thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 11/2020
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghệp đối với sinh viên khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghệp đối với sinh viên khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v rà soát tín chỉ đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát tín chỉ đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v học tập đạo đức văn hóa trong tuần lễ giáo dục công dân cho sinh viên Khóa 45
Thông báo v/v học tập đạo đức văn hóa trong tuần lễ giáo dục công dân cho sinh viên Khóa 45
 
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối vói sinh viên chính quy đợt tháng 11/2020
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối vói sinh viên chính quy đợt tháng 11/2020
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa chính quy
 
Danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 45 (Bổ sung)
Danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 45 (Bổ sung)
 
Danh mục môn học, học phần tổ chức giảng dạy tại học kỳ II năm học 2019-2020
Danh mục môn học, học phần tổ chức giảng dạy tại học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập đợt thực tập từ 26/10/2020
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập đợt thực tập từ 26/10/2020
 
Kết quả phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (kỳ thi ngày 19/6/2020)
Kết quả phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (kỳ thi ngày 19/6/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Thông báo v/v học, kiểm tra bổ sung các học phần học kỳ II năm học 2019-2020 đối với Lưu học sinh
Thông báo v/v học, kiểm tra bổ sung các học phần học kỳ II năm học 2019-2020 đối với Lưu học sinh